Ποιοι είμαστε

Το “Hope For Children” CRC Policy Center είναι ένας Ανεξάρτητος, Διεθνής Ανθρωπιστικός Οργανισμός, με έδρα τη Λευκωσία στην Κύπρο. Ο Οργανισμός, ιδρύθηκε με βάση τα πρότυπα και τις Αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ασχολείται με την ανθρωπιστική και αναπτυξιακή πολιτική, σχετικά με την υπεράσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την έρευνα, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων στη βάση και συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται σε κυβερνήσεις και διεθνείς Οργανισμούς. Η λειτουργία του Οργανισμού βασίζεται στην Αρχή της προώθησης και της προστασίας των Δικαιωμάτων των παιδιών. Στόχος μας, είναι να το πετύχουμε μέσω της εφαρμογής ποικίλων προγραμμάτων σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο.

Στο Hope For Children εργοδοτούνται σήμερα πέραν των 110 επαγγελματιών στην Κύπρο. Πέραν της δραστηριοποίησης στη Κύπρο, ο Οργανισμός λειτουργεί παραρτήματα στην Ουγγάρια και στις ΗΠΑ, ενώ έχει εκπροσώπηση μέσα από τις Έδρες που διατηρεί στη Δανία, το ΗΒ, την Πορτογαλία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Νιγηρία, καθώς επίσης και στις ΗΠΑ. 

Ο Ανθρωπιστικός Οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center συνεργάζεται με εθνικούς, περιφερειακούς και διεθνείς συμβουλευτικούς οργανισμούς με στόχο τη μεταρρύθμιση των συστημάτων παιδικής κοινωνικής πρόνοιας, για λογαριασμό παιδιών που εξαρτώνται από τα συστήματα αυτά για την προστασία και τη φροντίδα τους.

Έχουμε ως στόχο να φέρουμε σε επαφή δικαστές, δικηγόρους, ψυχολόγους, ιατρούς, διαμεσολαβητές, συμβούλους, εργαζόμενους στο τομέα της ψυχικής υγείας, εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, φροντιστές/τριες παιδιών, δασκάλους και συναφείς επαγγελματίες για να συμβάλουν με τις εξιδεικευμένες γνώσεις τους, σε πρακτικό επίπεδο, μέσω της εκπαίδευσης, με νομικές και άλλες συμβουλές για την προώθηση και την προστασία των συμφερόντων των πιο ευάλωτων ανάμεσα μας, των παιδιών και νέων.


Το Όραμά Μας

Το Όραμα του "Hope For Children" CRC Policy Center είναι να συνδράμει στην προστασία και προώθηση των Δικαιωμάτων του παιδιού και να υποστηρίξει την ενεργό συμμετοχή των νέων στην κοινωνία.

Αποστολή

To "Hope For Children" CRC Policy Center σκοπεύει στην προάσπιση και προστασία των Δικαιωμάτων των παιδιών, με βάση τα πρότυπα και τις Αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συνεργασίες

Ο Ανθρωπιστικός Οργανισμός "Hope For Children" CRC Policy Center ξεκίνησε και καθιέρωσε στενή συνεργασία, σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, με οργανισμούς και φορείς, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών, εκτελεστικών και δικαιοδοτικών οργάνων και είναι μέλος σε σημαντικά δίκτυα για να προωθήσει περαιτέρω τα Δικαιώματα του παιδιού σε παγκόσμια κλίμακα.

Το "Hope For Children" CRC Policy Center είναι μέλος των ακολούθων: