Στο Άρθρο 26 του Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά δικαιώματα, μπορούμε να διαβάσουμε: «Όλα τα πρόσωπα είvαι ίσα εvώπιov τoυ vόμoυ και έχoυv δικαίωμα, χωρίς καμία διάκριση, σε ίση πρoστασία τoυ vόμoυ. Ως πρoς αυτό τo ζήτημα, o vόμoς πρέπει vα απαγoρεύει κάθε διάκριση και vα εγγυάται σε όλα τα πρόσωπα ίση και απoτελεσματική πρoστασία έvαvτι κάθε διάκρισης, ιδίως λόγω φυλής, χρώματoς, γέvoυς, γλώσσας, θρησκείας, πoλιτικώv ή άλλωv πεπoιθήσεωv, εθvικής ή κoιvωvικής πρoέλευσης, περιoυσίας, γέvvησης ή άλλης κατάστασης». Ως οργανισμός που βασίζεται στις αξίες που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, το "Hope For Children" CRC Police Center δουλεύει στην παροχή ίσων ευκαιριών, χωρίς διάκριση, σε όλους ξεκινώντας από το ίδιο το προσωπικό του.

Το προσωπικό συναπαρτίζεται από μία ενεργητική, λαμπρή και ποικιλόμορφη ομάδα ατόμων που επιλέχθηκαν βάσει των προσωπικών τους εμπειριών και ταλέντων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, την εθνικότητα, τη θρησκεία ή τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. Είμαστε περήφανοι για την ποικιλομορφία μας και πιστεύουμε ότι οι διαφορετικές μας δυνάμεις, όλες προστιθέμενες μαζί μπορούν να κάνουν το Ίδρυμά μας δυνατότερο και να μας βοηθήσουν να βρούμε διάφορες λύσεις στις ποικίλες ερωτήσεις που πρέπει να απαντούμε μέρα με τη μέρα.