Διακρατική έκθεση αναφοράς του προγράμματος CREUS από το "Hope For Children" CRC Policy Center

Το "Hope For Children" CRC Policy Center επιβλέπει τη Διακρατική έκθεση αναφοράς του προγράμματος CREUS, η οποία παρουσιάζει μια σειρά έργων στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία), τα οποία, αν και ποικίλουν στην πράξη και στους συγκεκριμένους στόχους, έχουν ως κοινό αποτέλεσμα την κοινωνική ένταξη των συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα CREUS (2017-1-UK01-KA202-036681) εστιάζει στη ανάπτυξη και καλλιέργια των επαγγελματικών εγκάρσιων δεξιοτήτων των μειονεκτούντων νέων μέσα από τη δημιουργική, μη-τυπική μέθοδο μάθησης σε μη-συμβατικό χρόνο.


Λαμβάνοντας υπόψη το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος CREUS, η χρήση της καθοδήγησης από ομότιμους ως στρατηγική μη τυπικής μάθησης, σε συνδυασμό με τη χρήση δημιουργικών πρακτικών σε μη συμβατικούς χώρους, ήταν οι μεταβλητές που είχαν τεθεί σε προτεραιότητα για να επιλεχθούν οι περιπτώσεις. Οι περιπτώσεις που μελετήθηκαν αποτελούν πρακτικά παραδείγματα, σε όλες τις χώρες εταίρους, σχετικά με το πώς οι δημιουργικές πρακτικές δημιουργούν μεταβιβάσιμες και εγκάρσιες ικανότητες που διευκολύνουν την πρόσβαση στην επαγγελματική και εκπαιδευτική κατάρτιση (ΕΕΚ) καθώς και στην αγορά εργασίας.

Παρακαλώ πατήστε  εδώ για την Διακρατική έκθεση αναφοράς του προγράμματος CREUS.