Τι κανουμε

Ο Ανθρωπιστικός Οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center συνεργάζεται με εθνικούς, περιφερειακούς και διεθνείς συμβουλευτικούς οργανισμούς με στόχο τη μεταρρύθμιση των συστημάτων παιδικής κοινωνικής πρόνοιας, για λογαριασμό παιδιών που εξαρτώνται από τα συστήματα αυτά για την προστασία και τη φροντίδα τους.

Έχουμε ως στόχο να φέρουμε σε επαφή δικαστές, δικηγόρους, ψυχολόγους, ιατρούς, διαμεσολαβητές, συμβούλους, εργαζόμενους στο τομέα της ψυχικής υγείας, εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, φροντιστές/τριες παιδιών, δασκάλους και συναφείς επαγγελματίες για να συμβάλουν με τις εξιδεικευμένες γνώσεις τους, σε πρακτικό επίπεδο, μέσω της εκπαίδευσης, με νομικές και άλλες συμβουλές για την προώθηση και την προστασία των συμφερόντων των πιο ευάλωτων ανάμεσα μας, των παιδιών και νέων.

Στόχοι:

 • Ενίσχυση των παιδιών και των νέων με σκοπό να ακουστούν οι απόψεις τους και να συμμετέχουν ενεργά στην προώθηση των δικαιωμάτων τους.
 • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση αναφορικά με τα δεινά των μη προνομιούχων παιδιών, ιδιαίτερα εκείνων που προέρχονται από περιοχές που σπαράσσονται από συγκρούσεις.
 • Ευαισθητοποίηση του κοινού και ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης μέσω της διάδοσης πληροφορίων και κοινωνικών δραστηριοτήτων.
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των μη προνομιούχων παιδιών.
 • Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών σε περιοχές συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο.
 • Παροχή συμβουλών και συστάσεων για ζητήματα πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
 • Συνεργασία και δημιουργία δικτύων με άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις και φορείς σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να υπερασπιστούν και να προωθηθούν τα δικαιώματα των παιδιών σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Βελτίωση της υποδοχής των παιδιών από περιοχές συγκρούσεων.
 • Προώθηση του εθελοντισμού εντός της κοινότητας, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, σε θέματα που αφορούν ψυχικά τραυματισμένα παιδιά.
 • Υποστήριξη της ανάπτυξης νέων πρωτοβουλιών και οργανώσεων που επιδιώκουν την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων των μη προνομιούχων παιδιών.
 • Παροχή εκθέσεων σε αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες προς βοήθεια στην ανάπτυξη πολιτικών.
 • Οργάνωση εκδηλώσεων για τη συγκέντρωση χρημάτων.

 

Δραστηριότητες:

 • Δημιουργία δικτύων με ΜΚΟ εντός της χώρας υποδοχής και σε όλο τον κόσμο, με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.
 • Δημιουργία ενός φόρουμ νεολαίας το οποίο να προσφέρει ευκαιρίες στα παιδιά να εκφράσουν και να μοιραστούν τις απόψεις τους με άλλους.
 • Διευκόλυνση ευκαιριών για διακρατική υποστήριξη και ανταλλαγή πολιτικών.
 • Διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τις ανάγκες των μη προνομιούχων παιδιών.
 • Οργάνωση εκθέσεων, συμποσίων, συνεδρίων και σεμιναρίων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και διάδοση πληροφοριών.
 • Οργάνωση εκδηλώσεων όπως θερινές κατασκηνώσεις/ακαδημίες ως μέσο ένταξης μεταναστών, αιτητών ασύλου και παιδιών-προσφύγων.
 • Παροχή εκθέσεων στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
 • Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με θέματα όπως η ένταξη των αλλοδαπών/μεταναστών παιδιών σε σχολεία.
 • Προσφορά ευκαιριών για έρευνα και εκπόνηση πρακτικής άσκησης στους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές με ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο τομέα.
 • Δημιουργία διαύλων με κοινοβουλευτικές επιτροπές, συμβουλευτικές ομάδες, ομάδες προβληματισμού και άλλων σχετικών οργανώσεων.
 • Παρακολούθηση σεμιναρίων κατάρτισης για ανάπτυξη της γνώσης.
 • Αντιπροσώπευση των απόψεων του οργανισμού σε διεθνείς οργανισμούς μέσω επίσημων και ανεπίσημων δομών καθώς και μέσω του γραπτού υλικού.
 • Απόκτηση πόρων μέσω δωρεών, συνδρομών, επιχορηγήσεων, κληροδοτημάτων και με κάθε άλλη νόμιμη μέθοδο.
 • Οργάνωση ανθρωπιστικών αποστολών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
 • Πρόσληψη εθελοντών.