Οραμα και Αποστολη

Όραμα

Το όραμα του Ανθρωπιστικού Οργανισμού "Hope For Children" CRC Policy Center είναι να συνδράμει στην προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού και να υποστηρίξει την ενεργό συμμετοχή των νέων στην κοινωνία.

Αποστολή

To "Hope For Children" CRC Policy Center σκοπεύει στην προάσπιση και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, με βάση τα πρότυπα και τις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Οι πόρτες του Ανθρωπιστικού Οργανισμού είναι ανοιχτές σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως θρησκευτικού, πολιτιστικού ή άλλου υποβάθρου. Το "Hope For Children" CRC Policy Center στοχεύει επίσης, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κοινωνικά μη προνομιούχων παιδιών.  Μέσω της εκπαίδευσης και της κοινωνικής κινητοποίησης, το "Hope For Children" CRC Policy Center εργάζεται για να ευαισθητοποιήσει και να προωθήσει το σεβασμό μεταξύ όλων των πολιτισμών, των θρησκειών και της διαφορετικότητας της κάθε κοινωνίας.