Πρόγραμμα “Separated Children in Europe Programme”

Για πρώτη φορά από την εκκίνηση του Προγράμματος Separated Children in Europe Programme το 1997, o Ανθρωπιστικός Oργανισμός "Hope For Children" CRC Policy Center βρίσκεται στην προνομιακή θέση να αντιπροσωπεύει την Κύπρο ως μέλος του προγράμματος.

Τι είναι το Πρόγραμμα Separated Children in Europe Programme;

Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια σταθερή άνοδος στους αριθμούς των ασυνόδευτων παιδιών που φτάνουν σε χώρες της Ευρώπης. Συγχρόνως, η εμπειρία έχει δείξει ότι η μεταχείριση που λαμβάνουν κατά και μετά την άφιξή τους είναι στην καλύτερη περίπτωση ανεπαρκής και στη χειρότερη δυνητικά επιβλαβής. Ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίζονται τα παιδιά όταν φθάνουν στην Ευρώπη, αναφορικά με την προστασία τους, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.  Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αλλά, και μετά τις διαδικασίες ασύλου και την ενδιάμεση φροντίδα, όπου οι πρακτικές ασύλου και μετανάστευσης είναι περιορισμένες.

Το Πρόγραμμα Separated Children in Europe Programme ιδρύθηκε το 1997, σαν ανταπόκριση σε αυτή την κατάσταση και στοχεύει να βελτιώσει τη θέση των ασυνόδευτων παιδιών μέσω έρευνας, ανάλυσης πολιτικής και προάσπισης τόσο σε διεθνή όσο και σε εθνικά επίπεδα.

Για περισσότερες πληροφορίες:   www.separated-children-europe-programme.org