Μη τυπική εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (HRE)

Η εκπαίδευση δεν είναι μονάχα το μέσο προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι αυτοσκοπός.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για εκπαίδευση και του δικαιώματος των ανθρώπων να γνωρίζουν τα ίδια τα δικαιώματά τους, είναι ενταγμένα σε διεθνές επίπεδο σε όλο τον κόσμο. Συνεπώς, το δικαίωμα όλων για εκπαίδευση καθώς και ο ρόλος της ίδιας της εκπαίδευσης στην διεύρυνση του σεβασμού προς όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι ιδέες που μπορούν να βρεθούν σε πολυάριθμα διεθνή μέσα. Παραδείγματα τέτοιων συνθηκών περιλαμβάνουν η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989), καθώς και η Ευρωπαϊκή (1953), και Αφρικανική (1986) περιφερειακή συμφωνία σχετικά με τα πρότυπα και τους θεσμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πλέον η εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα λαμβάνει χώρα σε όλο τον κόσμο λόγω της αυξανόμενης γνώσης των ανθρώπων σχετικά με αυτά και της απαίτησης τους για περισσότερη γνώση και άσκηση τους. Αυτό παρατηρείται σε κάθε γωνιά του κόσμου. Κατ’ ακρίβεια, στα πλαίσα της αναγνώρισης και προώθησης αυτών των εποικοδομητικών εξελίξεων, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (Ψήφισμα 49/184) ανακοίνωσε το 1995-2005 ως “Δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.”

Η μη τυπική εκπαίδευση χρησιμοποιείται έξω από το σχολικό πλαίσιο από ΜΚΟ σε ολο τον κόσμο με σκοπό να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές που χρειάζονται καθώς και να τους βοηθήσει να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Τέτοια προγράμματα συνήθως έχουν ως πρωταρχικό στόχο την ενδυνάμωση της γνώσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ωστόσο μπορούν να συμπεριλάβουν και άλλους στόχους. Μεταξύ αυτών, είναι και οι στόχοι που οι ΜΚΟ επιχειρούν:

  • Να ενισχύσουν την γνώση σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, π.χ., Γνώσεις σχετικά με το εύρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προστατεύονται από το Σύνταγμα, όπως επίσης και για διακηρύξεις, συμβάσεις και συμφωνίες.
  • Να ενισχύσουν τη δυνατότητα των ανθρώπων για ανάπτυξη κριτικής σκέψης σχετικά με τη ζωή τους, π.χ., αμφισβήτηση των εμποδίων και δομών που δυσκολεύουν την πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων και ελευθεριών τους.
  • Να βοηθήσουν στη διαδικασία αποσαφήνισης αξιών όπως είναι η δικαιοσύνη και η ισότητα.
  • Να επιφέρουν συμπεριφορικές αλλαγές, π.χ. διδασκαλία της ανεκτικότητας μεταξύ μελών διαφόρων εθνών.
  • Να προωθήσουν την αλληλεγγύη, π.χ. βοήθεια για αναγνώριση των αγώνων των άλλων μέσα στο σπίτι καθώς και έξω από αυτό, αφού οι συνάνθρωποί μας επιθυμούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους και να αντιμετωπίσουν τις όποιες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.
  • Να επιφέρουν την αλλαγή συμπεριφοράς, πραγματοποιώντας δράσεις που προωθούν το σεβασμό μεταξύ των ανθρώπων, π.χ. η μη χρήση βίας από τους άνδρες απέναντι στις γυναίκες, ο σεβασμός προς τους πολίτες από  κυβερνητικούς αξιωματούχους τιμώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων, κλπ.

Όταν οι πιο πάνω στόχοι επιτευχθούν, το κατόρθωμα αυτό θα συμπληρώσει και θα βοηθήσει την προώθηση του πιο σημαντικού γενικού στόχου της μη τυπικής εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτός ο στόχος είναι η ενδυνάμωση που αποτελεί προτεραιότητα για μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με την οργάνωση κοινοτήτων και λαϊκών προγραμμάτων αυτοβοήθειας.

Σεμινάρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω μη τυπικών δραστηριοτήτων, χρησιμοποιώντας τα εγχειρίδια του Συμβουλίου της Ευρώπης Compass («Πυξίδα») και Compasito («Μικρή Πυξίδα»), τα οποία μεταφράστηκαν στα Ελληνικά από το "Hope For Children" CRC Policy Center.