Διεθνεις και Ευρωπαϊκες Συνεργασιες

Ο Ανθρωπιστικός Οργανισμός "Hope For Children" CRC Policy Center ξεκίνησε και καθιέρωσε στενή συνεργασία, σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, με οργανισμούς και φορείς, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών, εκτελεστικών και δικαιοδοτικών οργάνων και είναι μέλος σε σημαντικά δίκτυα για να προωθήσει περαιτέρω τα δικαιώματα του παιδιού σε παγκόσμια κλίμακα.

Το "Hope For Children" CRC Policy Center είναι μέλος των ακολούθων:

  • Συνεργάτης του Συμβουλίου της Ευρώπης στην εκστρατεία «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ»
  • Συντονιστής του Παρατηρητηρίου Επιστροφής Ασυνόδευτων Παιδιών (Observatory for the Return of Unaccompanied Children)
  • Εθνικό σημείο επαφής για το πρόγραμμα «Ασυνόδευτα Παιδιά στην Ευρώπη» (Separated Children in Europe Programme)
  • Σημείο αναφοράς για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για Συστήματα Κηδεμονίας (European Network for Guardian Institutions)
  • Εθνικό σημείο για το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης Ανηλίκων (European Juvenile Justice Observatory)
  • Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αγνοουμένων Παιδιών στην Ευρώπη (Missing Children Europe)
  • Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για Πόλεις Φιλικές προς τα Παιδιά (European Network of Child Friendly Cities)
  • Μέλος της Εκστρατείας «Άγνωστος Προορισμός» (Destination Unknown)
  • Μέλος της Πλατφόρμας  Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Fundamental Rights Platform- FRP)

 

Τα οφέλη από την εγκαθίδρυση μία τέτοιας διεθνούς συνεργασίας είναι πολλαπλά που ποικίλουν από την ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών, ανταλλαγή και ανάπτυξη ιδεών, ανάληψη κοινών προγραμμάτων μέχρι τη δημιουργία συνεργειών για προσπάθειες πολυμερούς ή διμερούς θεσμικής πίεσης και χάραξη πολιτικής σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. Αφ’ ετέρου, διεθνείς και περιφερειακοί εταίροι μπορούν να μάθουν για τις εξελίξεις που επιτεύχθηκαν στο εγχώριό μας περιβάλλον και μπορούν με τη σειρά τους να εντάξουν στοιχεία στο δικό τους έργο, κατευθυνόμενοι προς μια πιο ολιστική διασυνοριακή προοπτική για τις στρατηγικές που αφορούν τα δικαιωμάτων των παιδιών.

Η διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας πιο ευρείας στρατηγικής προώθησης του "Hope For Children" CRC Policy Center, αναδεικνύοντας ορισμένα θέματα που αφορούν τα δικαιώματα του παιδιού στην πρώτη γραμμή του δημόσιου τομέα, και μπορεί περαιτέρω να ενημερώσει πολιτικές προσπάθειες από πάνω προς τα κάτω, προς υιοθέτηση και εφαρμογή στο εθνικό μας πλαίσιο.