Ανθρωπιστικό Τμήμα

Το Ανθρωπιστικό Τμήμα του Οργανισμού "Hope For Children" CRC Policy Center είναι ο κύριος σύνδεσμος με την ανθρωπιστική κοινότητα, η οποία στοχεύει να πετύχει διευκόλυνση των προσπαθειών για βοήθεια και ανάπτυξη με το να προσφέρει σε εγχώριους και διεθνείς ανθρωπιστικούς φορείς εγκαταστάσεις και υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες για να καλύπτουν τις ανάγκες τους. Τα θέματα που εμπλέκει κυμαίνονται από την ανταλλαγή πληροφοριών στη διευκόλυνση και υποστήριξη κατά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Τμήμα αναπτύσσει πολιτικές σχετικά με την προστασία των παιδιών μέσω της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Γραμμής Στήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111, της Ευρωπαϊκής Γραμμής για Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, της λειτουργίας του μηχανισμού “Child Abduction Alert”, του Προγράμματος «Εξάλειψη της Παιδικής Φτώχειας», της παροχής κοινωνικής, ψυχολογικής και νομικής υποστήριξης σε παιδιά, και της λειτουργίας της στέγης για παιδιά με εξειδικευμένες υπηρεσίες αποκατάστασης και διευκόλυνσης της επιστροφής των ασυνόδευτων ανηλίκων όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Το Τμήμα δουλεύει μαζί με τους Συνεργάτες μας για να ανακαλύψει καινοτομίες στον τρόπο που ο κόσμος μεταχειρίζεται τα παιδιά και για να πετύχει άμεσες και διαρκείς αλλαγές στις ζωές τους, μέσω προγραμμάτων για την υγεία, διατροφή, εκπαίδευση, προστασία και γενικά για τα δικαιώματα του παιδιού και επίσης για περιόδους ανθρωπιστικών κρίσεων.

Κύριες Δραστηριότητες:

  • Συνεργασία με κυβερνητικούς, μη-κυβερνητικούς διακυβερνητικούς οργανισμούς και ιδρύματα που ασχολούνται με τα δικαιώματα των παιδιών μέσω ανθρωπιστικών παρεμβάσεων για την ενοποίηση προσπαθειών.
  • Καταπολέμηση του ρίσκου του κοινωνικού αποκλεισμού παιδιών και νέων που ζουν κάτω από συνθήκες ακραίας φτώχειας.
  • Ανάπτυξη στρατηγικών για τη μείωση και μετρίαση του κινδύνου καταστροφών.
  • Εξασφάλιση πρόσβασης σε βασικές κοινωνικές και νομικές υπηρεσίες για όλα τα παιδιά
  • Διεξαγωγή εκτίμησης κινδύνου σχετικά με την επιστροφή ασυνόδευτων ανήλικων και εφαρμογή της διαδικασίας για Προσδιορισμό του Βέλτιστου Συμφέροντος (Best Interests Determination) για τους ανήλικους.
  • Ανάπτυξη στρατηγικών για επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια και Προάσπιση Ανθρωπιστικής Προστασίας.
  • Καθιέρωση σε συνεργασία με άλλους σχετικούς οργανισμούς ενός μηχανισμού συγκέντρωσης δεδομένων για την καταγραφή παραβάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών μ’ ένα διαφανή τρόπο καθώς και για σημαντικές αλλαγές σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια και ζητήματα που αφορούν τα παιδιά.
  • Συνεργασία με δημοσιογράφους και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση του κοινού για προσεγγίσεις φιλικές προς τα δικαιώματα του παιδιού στην ανάπτυξη και σε ανθρωπιστικές προσπάθειες μέσω διαφόρων εργαλείων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.