Το Σπίτι της Ελπίδας

Το “Hope For Children” από τον Ιούλιο του 2014 ανέλαβε την εγκαθίδρυση και λειτουργία της ιδιωτικής παιδικής στέγης «Σπίτι της Ελπίδας» η οποία φιλοξενεί ασυνόδευτους ανήλικους οι οποίοι βρίσκονται υπό τη νόμιμη κηδεμονία της Διευθύντριας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και παρέχει διεπιστημονικές και ολιστικές υπηρεσίες. 

Η παιδική στέγη λειτουργεί υπό την επίβλεψη και με τη στενή συνεργασία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Στελεχώνεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες στον τομέα της ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, νομικής και εκπαίδευσης. 

Η στέγη παρέχει υπηρεσίες που βασίζονται σε μοντέλα που θεωρούνται καλές πρακτικές σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσαρμοσμένες στα δεδομένα της Κύπρου. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μπορούν να διαχωριστούν και να ενταχθούν σε τρεις κύριους πυλώνες που αποτελούν το μηχανισμό λειτουργίας της Στέγης:

Α) Υπηρεσίες αποκατάστασης

 • Καταγραφή του ιστορικού
 • Στήριξη στη διαδικασία αξιολόγησης της ηλικίας
 • Νομικές και κοινωνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Ψυχολογική υποστήριξη / συμβουλευτική και θεραπεία (όταν χρειάζεται)

Β) Υπηρεσίες ένταξης

 • Νομικές και κοινωνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Ψυχολογική υποστήριξη
 • Εκμάθηση Ελληνικών και άλλων ξένων γλωσσών
 • Εκπαιδευτικά απογευματινά μαθήματα και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
 • Στήριξη κατά την ένταξη στο σύστημα της δημόσιας ή/και ιδιωτικής εκπαίδευσης

Γ) Υπηρεσίες εξεύρεσης βιώσιμης λύσης

 • Εντοπισμός οικογένειας, πιθανότητα εθελοντικής επιστροφής στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης σε άλλο κράτος-μέλος ή/και στη χώρα καταγωγής
 • Διερεύνηση πιθανότητας για τοποθέτηση σε ανάδοχη οικογένεια
 • Νομικές και κοινωνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Ψυχολογική υποστήριξη
 • Στήριξη στις διαδικασίες ένταξης στην κοινότητα μετά την ενηλικίωση

Από τον Ιούλιο του 2014 μέχρι τον Ιούνιο του 2015, ο Οργανισμός λάμβανε χρηματοδότηση για τη κάλυψη των λειτουργικών εξόδων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (95%), των Ταμείων Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εσωτερικών και τη Κυπριακή Δημοκρατία (5%)

Οικονομική στήριξη επίσης έλαβε και από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Από τον Νοέμβριο του 2015 μέχρι τον Νοέμβριο του 2017, η παιδική στέγη θα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (90%) και τη Κυπριακή Δημοκρατία (10%) στα πλαίσια του Έργου «Δημιουργία και Λειτουργία Ανοικτού Κέντρου Υποδοχής Ασυνόδευτων Ανηλίκων» .