Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Το «Hope for Children» UNCRC Policy Center υπέγραψε Πρωτόκολο Συνεργασίας με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την υποδοχή των ασυνόδευτων ανηλίκων και εγκαθίδρυσε συνεργασία μαζί του.

Το 2o τμήμα του προσφυγικού νόμου του 2000 ερμηνεύει τον όρο «ασυνόδευτος ανήλικος» ως «άτομο κάτω των 18 ετών που φθάνει στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο πρόσωπο υπεύθυνο για αυτόν βάσει νόμου ή εθίμου και για όσο χρόνο κανένα τέτοιο ενήλικο πρόσωπο δεν ασκεί στην πράξη την επιμέλειά του ή παύει να συνοδεύεται μετά την είσοδό του στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές». Το 2ο Τμήμα του Νόμου του 2007 για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και την Προστασία των Θυμάτων, συμφωνεί σε μία παρόμοια ερμηνεία αναφέροντας ότι «‘’ασυνόδευτος ανήλικος’’ σημαίνει το παιδί το οποίο είναι υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που εισέρχεται στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο πρόσωπο υπεύθυνο γι’αυτό, σύμφωνα με το νόμο ή το έθιμο, και καθ’ ον χρόνο κανένα τέτοιο ενήλικο πρόσωπο δεν ασκεί στην πράξη την επιμέλειά του και περιλαμβάνει παιδί που βρέθηκε χωρίς συνοδεία μετά την είσοδό του στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.»

Η δημιουργία ενός ιδιωτικού παιδικού καταφυγίου για την προστασία και την φροντίδα των ασυνόδευτων ανηλίκων από το «Hope for Children» UNCRC Policy Center, είναι ένα project που αναπτύχθηκε ούτως ώστε να υλοποιηθούν σωστές πρακτικές σχετικά με την φροντίδα ασυνόδευτων ανηλίκων στα κυπριακά πλαίσια. Ο σκοπός του κέντρου είναι να παράσχει ολοκληρωμένο σύστημα φροντίδας για ασυνόδευτα αγόρια στην Λευκωσία για πολλούς λόγους: πρώτον η αναγκαιότητα για ένα τέτοιο σύστημα φροντίδας λόγω της αύξησης των αφίξεων ασυνόδευτων ανηλίκων στην Κύπρο∙ δεύτερον, η κάλυψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε. Ο βασικός σκοπός του καταφυγίου συνίσταται στην πλήρη εφαρμογή όσων προβλέπει η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του Παιδιού και άλλες συναφείς συμβάσεις, στα πλαίσια της Κύπρου.

Ειδικότερα οι στόχοι του προγράμματος:

-Αποτελεσματική προστασία της ασφάλειας των ανηλίκων

-Συνεχής ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική

-Εγκαθίδρυση μηχανισμών λύσεων διαρκείας σχετικά με τον εντοπισμό της οικογένειας και της επανένωσης με αυτή

-Ομαλή ένταξη στην χώρα φιλοξενίας, επανένταξη στην χώρα προέλευσης ή σε τρίτη χώρα.

-Πρόβλεψη βοήθειας κατά την μεταβατική περίοδο από την παιδική ηλικία στην εφηβεία.

-Συντονισμένη και ολοκληρωμένη εκτίμηση του υποβάθρου και του κοινωνικού ιστορικού κάθε εφήβου προκειμένου να συλλεγούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες.

For more information you can contact:

photo

Aliki Varella

Programmes Development Officer

Phone: +357 22 103234

Fax: +357 22 104021

E-mail: varella.a@uncrcpc.org