Έργο Αναδοχής Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Πληροφορίες για το Έργο

Το “Hope For Children” CRC Policy Center (HFC) υλοποιεί το Έργο Αναδοχής Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτητών /Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Το Έργο χρηματοδοτείται  από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%).

Οι στόχοι του Προγράμματος είναι:

· Η βελτίωση των συνθηκών υποδοχής, καθώς και των υπηρεσιών φροντίδας και προστασίας σε ασυνόδευτους ανηλίκους αιτούντες/δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

· Η φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών / δικαιούχων διεθνούς προστασίας από εγκεκριμένους ανάδοχους γονείς.

Τα στάδια του Έργου

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

  • Συστηματική αξιολόγηση των υποψήφιων γονέων από Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους του Οργανισμού
  • Εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων γονέων σε θέματα σχετικά με το γονικό ρόλο και δεξιότητες στα πλαίσια της αναδοχής. Η εκπαίδευση με διάρκεια μέχρι και 7 εβδομάδες παρέχεται υπό την μορφή σειράς ομαδικών βιωματικών εργαστηρίων.
  • Καταχώρηση των καταλληλότερων υποψήφιων γονέων σε σχετικό μητρώo των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.
  • Ακολούθως οι εγκεκριμένοι ανάδοχοι γονείς θα ειδοποιούνται όταν υπάρξει ανάγκη για αναδοχή από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.
  • Συνεχής στήριξη και καθοδήγηση των ανάδοχων γονέων μετά την τοποθέτηση παιδιού από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Τι είναι αναδοχή;

Η αναδοχή είναι μια εναλλακτική μορφή παιδικής φροντίδας, που δίνει τη δυνατότητα παροχής οικογενειακής ζωής στα παιδιά, που δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τους γονείς τους.

Οι Ανάδοχοι γονείς αναλαμβάνουν την φροντίδα παιδιού/ιών σε βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βάση ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Ο νόμιμος κηδεμόνας των παιδιών σε ανάδοχες οικογένειες είναι η Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Ο εγκεκριμένος ανάδοχος γονέας λαμβάνει μηνιαίο επίδομα που παρέχεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για την κάλυψη των αναγκών του παιδιού υπό φροντίδα, το ύψος του οποίου διαφέρει με βάση την ηλικία και τις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού.

Ποια είναι τα ωφελήματα της συμμετοχής μου στο πρόγραμμα;

Μέσα από την αναδοχή οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν με έμπρακτο και ουσιαστικό τρόπο στην ανατροφή παιδιών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και το έχουν ανάγκη.

Η προσφορά αγάπης, έμπρακτης και ουσιαστικής βοήθειας στα παιδιά αυτά είναι πολύ σημαντική καθώς μέσα από αυτή οι γονείς αφήνουν ένα χρήσιμο  «αποτύπωμα» στη ζωή τους.

Ασυνόδευτοι Ανήλικοι

Πολλοί ανήλικοι, φτάνουν στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια ασυνόδευτοι και ζητούν προστασία στα πλαίσια ασύλου για πολιτικούς, θρησκευτικούς ή άλλους λόγους. Οι ανάγκες αυτών των ατόμων είναι σύνθετες αφού το ταξίδι από μόνο του είναι τραυματικό.

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες άσυλο προέρχονται συνήθως από χώρες οι οποίες έχουν εμπλακεί σε πόλεμο ή άλλες πολιτικές, εθνικές ή θρησκευτικές συγκρούσεις. Επί του παρόντος, τοποθετούνται σε παιδικές στέγες ή εφηβικούς ξενώνες με σκοπό την προστασία και τη φροντίδα τους.

Κριτήρια συμμετοχής στο Έργο

Τα άτομα που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα  είναι σημαντικό :

  • Να έχουν νόμιμη διαμονή στην Κύπρο
  • Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο, 
  • Να μην περιλαμβάνονται στο Αρχείο Καταδικασθέντων για σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος παιδιών, σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο, του 2014, 91(Ι)/2014, iv.

Να είναι πρόσωπο ή πρόσωπα που δεν τους έχουν αφαιρεθεί τα γονικά δικαιώματα δυνάμει του περί Παίδων Νόμου Κεφ. 352 ή του περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου του 1990, ή οποιουδήποτε άλλου παρεμφερή νόμου. 

 

Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες σε:

 

Ελληνικά Αγγλικά Τούρκικα Αραβικά Σομαλικά Γαλλικά 
           

Φυλλάδια

     
           
   
Αγγλικά Γαλλικά  Ελληνικά Τούρκικα