Θέση Κοινωνικού Λειτουργού στο

Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε διάφορα επίπεδα:

* Πτυχίο στη Κοινωνική Εργασία (μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)

* Τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακής εμπειρίας στον τομέα της κοινωνικής εργασίας

* Άριστη γνώση της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας, τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς

* Εγγραφή στο μητρώο Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου

* Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες

* Άριστη γνώση Η/Υ και λογισμικού Microsoft Office

* Κατοχή άδειας οδήγησης

* Επικοινωνιακά προσόντα και ομαδικό πνεύμα

 

Καθήκοντα:

* Διεξαγωγή ψυχο-κοινωνικής αξιολόγησης υποψήφιων ανάδοχων οικογενειών και κατ’ οίκον επισκέψεις (και εκτός επαρχίας)

* Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων στους υποψήφιους ανάδοχους γονείς

* Παρακολούθηση και στήριξη ανάδοχων οικογενειών μετά την τοποθέτηση παιδιών

* Συμμετοχή σε εποπτικές συναντήσεις

* Συμμετοχή σε δράσεις για ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με τον θεσμό της αναδοχής

* Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων

* Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν

 

Γενικές προϋποθέσεις:

•Δέσμευση και προσήλωση στην αποστολή, το όραμα και τις κατευθυντήριες αρχές του “Hope For Children” CRC Policy Center

• Συμμόρφωση με αυστηρές πολιτικές και διαδικασίες εχεμύθειας.

• Άσκηση καθηκόντων στο πλαίσιο των αρχών της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, χωρίς προκαταλήψεις και οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούμε όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο ηλ. ταχυδρομείο jobs@uncrcpc.org μέχρι 31/1/2019. Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση στη Λευκωσία στο τίτλο του ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον κωδικό SWFD2019N και οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση στη Λεμεσό τον κωδικό SWFD2019L .